En resa kan se ut på en mängd olika sätt. Även om det i första hand förknippas med färder mot tydligt utsatta geografiska mål kan det på ett spektakulärt sätt även appliceras inom andra områden. Det kan ligga på ett psykologiskt plan där individen i fråga ska gå ner i vikt alternativt arbeta sig uppåt inom branschen. Det kan med andra ord te sig på väldigt olika sätt. Hand i hand med dessa resor går den ständigt aktuella kunskapen.

En skildring av människan

Det är svårt att ge en entydig definition på vad kunskap står för. Denna ständigt föränderliga process förhåller sig förhållande transparent. Det som är facit idag behöver nödvändigtvis inte vara det imorgon. Människan är den enda levande varelsen som i tanken kan visualisera framtiden. Hen kan agera idag utifrån hur den tänkta morgondagen skulle kunna se ut. Det här saknar motstycke bland resterande arter vilket samtidigt också på gott och ont gjort människan till planetens ledare. Detta ledarskap kantas även av bedrägeri, falskhet, girighet, ondska och andra hemskheter.

Det vi känner till som kunskap skiljer sig åt i en rad avseenden. Kännedom för mig behöver nödvändigtvis inte vara detsamma för dig. Vi är som bekant alla olika vilket också både medför ett tillhörande av en förening samt en totalt separerande segregation.

Kunskap handlar i grund och botten om en slags törst. Denna styrs av en mängd olika faktorer. Det kan exempelvis innefatta motivation, inspiration, beteende, känslor, vanor, ideal etc. K3 möter dessa komponenter på ett effektivt sätt där exempelvis golvslipning och dess pris sätts utifrån dessa premisser. Den stora frågan i denna kontext är om kunskap överhuvudtaget är mätbart. Det kan te sig en aning diffust eftersom det till mångt och mycket styrs av omkringliggande faktorer. Kunskap i ett sammanhang kan exempelvis vara inkompetens i ett annat och vice versa.

Olika sidor av samma mynt

Jakten på kunskap har för den stora massan alltid varit lite av en omedveten dröm. Hur denna jakt ser ut är inget som är hugget i sten. Genom historiens gång har detta antagande gått hand i hand med såväl framgång som lycka. Det har inte visat sig minst inom vetenskap, teknologi och viktiga samhällsorgan där många människor genom kunskap kunnat sticka ut från mängden. Det ingår därmed i ett beroendeförhållande med den ständigt pågående utvecklingen. Denna har i kombination med människans framåttänkande legat till grund för såväl uppbyggnad som förstörelse. Uttrycket ”det livslånga lärandet” kunde inte bli mer sanningsenligt. Den totala kunskapen erhålls genom antingen studier eller egen erfarenhet. Ibland kan även en kombination av dessa ytterligheter råda.

Kunskap är en förening mellan det individuella och kollektiva. Dessa båda ytterligheter förutsätter varandra där den information individen i fråga får utvinns på ett specifikt sätt. Det är samtidigt också hur det här går till som i slutändan anger kunskapens värde.

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har såväl samhälle som människa skakats om i sina grundvalar. Synen på kunskap har i grunden förändrats och kanske mer utmanande än någonsin.

Leave a Reply