Finns det någonting lika tvetydigt som kunskap?

Att känna till sin omvärld har alltid varit en vital komponent för vår fortsatta överlevnad. Det har genom historiens gång avspeglat sig i människans vardag oavsett om det innefattar att hitta den ack så viktiga maten alternativt förberedelsen inför det avgörande jobbmötet. Kunskap är ett fenomen svårt att ge en entydig definition på. Det är dåtid, nutid och framtid på en och samma gång. Att inhämta kunskap kan förhålla sig tämligen enkelt. Den stora utmaningen ligger oftast i hur densamme tillgodogörs, förvaltas samt bibehålls. När det gäller att hitta bra teknikdelar går det med fördel att vända sig till teknikdelar.se som har precis den kunskap som krävs i detta avseende.

Maktens centrum

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin egen och andras framtid. Hen kan agera idag utifrån hur den förväntade morgondagen ska se ut. Det här har skapat såväl fantastiska möjligheter som destruktiva begränsningar. Denna antecipatoriska planering har gjort människan till både planetens härskare och sabotörer.

Kunskap har alltid varit en vital del av gemene mans liv. Det förknippas inte sällan med någonting en individ alternativt kollektiv erhåller genom studier, erfarenhet eller en kombination av de båda ytterligheterna. Det kan innefatta såväl teoretiska som praktiska varianter där det ena inte utesluter det andra.

Dessa kan i sin tur sedan sönderdelas till ett mer skapande alternativ där kunskapen i fråga ofta kommer från individen själv.

Kunskap finns med andra ord på en rad olika plan. Den återfinns som en ständig följeslagare när det kommer till det sociala, politiska, ekonomiska, religiösa och kulturella landskapet.

Uttrycket kunskap är makt är en sanning med viss modifikation eftersom den samtidigt förhåller sig tämligen oviss. Vi är alla olika och har därmed också en kraftigt varierande syn på vad kunskap egentligen är samt står för. Det som är kunskap i ett sammanhang kan vara inkompetens i ett annat. Därmed behöver bandet backas tillbaka till övergången från inhämtning till förvaltning.

Priset att betala

Människorna och samhället dessa lever i har genom historiens gång till mångt och mycket baserat sin existens på kunskap av olika slag. Kunskap är framförhållning med bakåtsträvande metoder. Det gemene man vet idag kan hen med rätt förvaltning ta med sig in i morgondagen. Det är också just detta som ligger till grund för det vi känner till som kunskapssamhället. Kunskapens källa har gått ifrån att ligga hos några väl utvalda till att bli något för den stora massan. Det har skapat helt nya förutsättningar för såväl privatpersoner som företag och andra organisationer.

I takt med det senaste decenniets revolutionerande digitalisering har detta faktum fått ännu mer bensin på elden. Mänskligheten har idag hela världens information i fickan och kan med ett knapptryck eller svajp ta del av denna på ett tämligen spektakulärt sätt.

Vi lever trots allt kvar i den fysiska världen som aldrig till fullo kan ersättas av något digitalt dito. Det gäller att finna en balans mellan dessa ytterligheter för att dess fulla potential ska uppnås.

Leave a Reply